Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM BEAUTYFOX.PL

§1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego beautyfox.pl, zwanego dalej Sklepem, jest Beauty Fox Agnieszka Lisewska z siedzibą  na ul. Powstańców 26D m.16, 05-091 Ząbki.

Administratorem danych osobowych jest Beauty Fox Agnieszka Lisewska z siedzibą w Ząbkach (05-091), ul. Powstańców 26D m.16. Numer NIP: 739-339-60-78, REGON: 369197028 ;nr tel. kom: 604 608 411; email: biuro@beautyfox.pl.

2. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Konsumentem, a Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy o adresie elektronicznym https://www.beautyfox.pl.

3. Wymagania techniczne do prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego jakim posługuje się Sklep: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja, posiadanie i podanie adresu email umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

4. Sprzedawca oświadcza, iż w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Sprzedawca oświadcza, iż świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

6. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym beautyfox.pl;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje rejestracji lub /i zakupu w Sklepie;
 • Usługodawca - podmiot prowadzący i administrujący sklepem internetowym;
 • Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia – to czas, który liczy się od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, a kończy się w momencie otrzymania zamówionego towaru przez Konsumenta;
 • Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
  Strona Produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu;
  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną.
 • Konto – dedykowany Klientowi, modyfikowalny element Sklepu Internetowego, tworzony po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 • Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Sklep Internetowy informuje Klientów o nowych materiałach i wydarzeniach pojawiających się w ramach działalności Sklepu Internetowego, poprzez cykliczne przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego.
 • Rejestracja – procedura dokonywana przez Klienta w sposób wskazany w Regulaminie w celu zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego.
 • Towar– produkt pokazany w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu; obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu Internetowego jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków. 

§2 Rejestracja i logowanie

1. Klient ma możliwość utworzenia indywidualnego Konta dla usprawnienia procesu składania Zamówienia, w tym zapisania danych płatnika i danych wysyłkowych. W tym celu Klient dokonuje procedury Rejestracji.

2. Użytkownik zyskuje status zarejestrowanego Klienta w następstwie wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w Sklepie Internetowym według interaktywnego formularza (w szczególności podania swoich prawdziwych danych) dostępnego po uaktywnieniu przycisku „Zarejestruj się”,stosując się do szczegółowych komunikatów wyświetlanych na stronie Sklepu podczas procedury.

3. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji przez Klienta za pomocą linka wysłanego na jego adres e-mail, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym momencie, poprzez wysłanie takiego oświadczenia do Sprzedawcy w formie wiadomości email wysłanej na adres: biuro@beautyfox.pl. Konto zostanie usunięte niezwłocznie.

4. W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.

5. Konto zawiera informacje podane przez Klienta podczas Rejestracji. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzanie, podane są w §9. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta.

§3 Składanie zamówień

1.W celu złożenia zamówienia, zamawiający powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies.

Brak włączonej obsługi JavaScript może powodować błędne działanie sklepu dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za występujące jakiekolwiek problemy przy realizacji zamówienia oraz innych świadczeń u klientów z wyłączoną obsługą JavaScript.

2. Umowa sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania wiadomości email, jaką przesyła Sprzedawca po złożeniu zamówienia przez Konsumenta. Email zawiera potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości email, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

3. Użytkownik może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze z wysyłką w kolejnym Dniu Roboczym od złożenia zamówienia. Użytkownik składa zamówienie poprzez wskazanie produktu na Stronie Produktowej, którym jest zainteresowany - polecenie „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku w kolejnych krokach wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

4. Przez skuteczne złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich 4 etapów (kroków) składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem 'Zamawiam'. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku 'Potwierdzam zakup' wiąże się z obowiązkiem opłacenia zamówienia.
Dla realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).

5. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, jest całkowicie dobrowolne, natomiast konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia.

6. Sposób porozumiewania się z Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem: poczty elektronicznej, telefonu lub poczty tradycyjnej (na życzenie Użytkownika).

§4 Ceny towarów

1. Sklep zamieszcza informacje na temat swojej oferty na Stronach Produktowych i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny podane na stronie Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie Produktowej są cenami brutto (zawierają  wszystkie cła i podatki, w tym podatek VAT) i podawane są w  złotych Polskich; nie zawierają w sobie kosztów dostawy. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami wskazanymi w podsumowaniu Zamówienia.

3. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.

5. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT wyrażoną w Złotych Polskich. Koszty dostawy są uwzględniane na fakturze. Usługodawca dostarcza do Klienta fakturę lub korektę faktury w wersji papierowej lub elektronicznej.

6. Na stronach sklepu może być udostępniona oferta promocyjna, na podstawie której ceny towarów będą obniżone. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§5 Formy płatności i dostawy

1. Płatność jest realizowana na 2 sposoby: 

 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Nr. rachunku:96 1140 2004 0000 3102 7734 6612
 • Przelew natychmiastowy

Rozliczenia transakcji przelewem natychmiastowym przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem Płatności Shoper. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: 

Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. 

2. Jeżeli w terminie 2 (dwóch) dni od daty wysłania Zamówienia Klient nie dokona zapłaty Zamówienie zostanie anulowane.

3. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta spośród opcji udostępnianych przez Sprzedawcę. Dostarczanie Towaru ograniczone jest do form wskazanych w formularzu Zamówienia.

4. Koszt wysyłki Towaru uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i doliczany jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu, po wybraniu przez Klienta opcji dostawy.

5. Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie kwoty wartości Zamówienia.

6. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.

7. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa do 3 (trzech) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za niezależne od Sprzedawcy opóźnienia w dostawie.

8. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jej mu wydania.

§6 Realizacja zamówień

1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dokonanie wszystkich etapów realizacji: od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej, do przekazania przesyłki Konsumentowi.

2. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła Konsumentowi email potwierdzający zamówienie, który zawiera wszystkie składniki zamówienia stanowiące elementy istotne umowy sprzedaży oraz stanowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości email, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Wykonanie umowy rozpoczyna się przygotowaniem towaru do wysyłki, które wiąże się z koniecznością uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych (dotyczy zamówień krajowych).

4. Użytkownik ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe pod adresem zamowienia@beautyfox.pl.

5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi towar wolny od wad.

§7 Reklamacja

1. Do umów zawartych od dnia 01 lutego 2018 r. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną, określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459). W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: reklamacje@beautyfox.pl, telefonicznie:(+48) 604 608 411 lub korespondencyjnie: Beauty Fox Agnieszka Lisewska z siedzibą na ul. Powstańców 26D m.16, 05-091 Ząbki.

2. Konsumentowi przysługuje prawo żądania:
- Wymiany towaru na nowy,
- Obniżenia ceny,
- Odstąpienia od umowy o ile wada towaru jest istotna.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres Beauty Fox Agnieszka Lisewska z siedzibą na ul. Powstańców 26D m.16, 05-091 Ząbki.

§8 Odstąpienie od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni liczone od chwili kiedy wejdzie on w posiadanie zakupionych towarów bez podawania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres email reklamacje@beautyfox.pl lub adres korespondencyjny: Beauty Fox Agnieszka Lisewska z siedzibą  na ul. Powstańców 26D m.16, 05-091 Ząbki. (szczegółowy opis procedury postępowania znajduje się w zakładce „Zwroty i Reklamacje”).
 
2. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą, a bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
 
3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba, że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy.
 
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca musi zwrócić Konsumentowi najtańszy dostępny w sklepie internetowym sposób wysyłki do kupującego.
 
5. Zgodnie z ustawą, termin na dokonanie zwrotu płatności wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zakupiony Towar należy odesłać na adres: Beauty Fox Agnieszka Lisewska z siedzibą  na ul. Powstańców 26D m.16, 05-091 Ząbki.

6. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9 Dane osobowe i polityka prywatności

1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adres IP komputera.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji przepisów prawa,

b) utworzenia Konta, realizacji Zamówienia, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,

c) działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

4. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych wymaga wyrażenia przez niego odrębnej zgody.

5. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę (z zastrzeżeniem ust. 4).

6. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej biuro@beautyfox.pl lub adres miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.

7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Klienta.

8. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (przewoźnikowi i firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy). Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:

a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

9. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

10. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,

b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

11. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

12. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

13. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

14. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klienta wszedł przez link, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

15. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.

16. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów. 

§10 Zmiana regulaminu

1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych.

2. Klienci posiadający Konto zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 14 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu, zaś innym użytkownikom – w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 14 dni przed wejściem jego w życie.

3. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.

4. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Klient ma możliwość usunięcia Konta w każdym czasie.

5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§11 Newsletter

1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient wykonuje następujące czynności:

a) zamawia poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie www.beautyfox.pl oraz podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera,

b) dokonuje akceptacji treści Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę zbioru danych osobowych zawartych w Formularzu dla świadczenia usługi Newslettera w celach marketingowych oraz na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera,

c) uaktywnia przycisk „Zapisz”,

d) aktywuje usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na adres podany przez Klienta.

3. Klient może również zapisać się do Newslettera poprzez formularz Zamówienia.

4. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.

5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.

10. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych w stopniu odpowiadającym zagrożeniom bezpieczeństwa usługi Newslettera.

11. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Usługodawcę jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.


§12 Sprawy nieuregulowane regulaminem


1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy prawa międzynarodowego w zakresie praw Konsumenta ze względu na jego miejsce pobytu oraz inne właściwe przepisy.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez: Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działające przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Rzeczników Praw Konsumentów, Federację Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Informacje o sposobach dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

§13 Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, a także pod adresem internetowym: http://beautyfox.pl/pl/i/Regulamin/3. Użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu.

2. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
- zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
- zmiany form płatności,
- zmiany sposobów dostawy,
- zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na  złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dn. 01.02.2018 r.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl